Petizione a Enz: "Cocuzze e Capodanno a Cusènz!"

Petizione a Enz per portare ‘i cucùzz a Cusénz
Enzë Enzë, tu ca siffìglë igùnë i Puténz, facë purtà i cucùzzë a Cusénz
pi ghinghj u cucuzzàrë d Skunkanènz!
Petizione a Enzo per portare le cocuzze a Cosenza
Enzo, Enzo, tu che sei figlio di una di Potenza, fa portare le cocuzze a Cosenza
per riempire la zuccaia degli Skunk Anansie!   ]

Skunk Anansie